Przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Kuźnia Sylwetki
Adres: ul. Prymasa 1000-lecia 1, 98-300 Wieluń
tel. 669 877 401

 1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się poprzez adres email: kuzniasylwetki@onet.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności wynikających z zawartej z Tobą umowy tj.:
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu świadczenia usług treningowych oraz uczestnictwa w zajęciach klubu zgodnie z zawartą z Tobą umową. Podanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartej umowy;
  • Twoje dane zbieramy także w celach marketingowych, by informować Cię o nowościach, promocjach, organizowanych przez nas wydarzeniach (np. zawodach sportowych). Robimy to na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie danych osobowych w takiej sytuacji również jest dobrowolne;
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane również w innych celach, wynikających z obowiązków do których niezbędne jest ich przetwarzanie w związku z zawartą umową, w szczególności podatkowych i księgowych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa np. organy publiczne;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające np. biuro rachunkowe).
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. Twoje dane osobowe usuwamy gdy:
  • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń;
  • upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości);
  • osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli ta zgoda była podstawą przetwarzania);
  • osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Kuźnia Sylwetki jako Administratora).
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  • dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych, na podstawie art. 7 Rozporządzenia;
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, ze przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Kuźnię Sylwetki. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji usług oraz zawarcia umowy.
 9. Zapewniamy Cię, że
  • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem, w sposób rzetelny i przejrzysty;
  • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami;
  • dokładamy najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne;
  • dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
  • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.


©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Maciej Duszyński && Bloom - oprogramowanie
siłownia, kuźnia, kuźnia sylwetki, sulwetka, wieluń, wielun, silownia, kuznia, kuznia sylwetki, wyszynskiego, trening, treningi, trx, cross, crossfit, wod, mks, functional, kettlebell, kettle, trx/rip, rip, fitball, ciężary, ciezary, wod, klub, salka, karnet, karnety, zajęcia grupowe, zajecia grupowe, grupowe, zajęcia, zajecia, masaż, masaz, gabinet masażu, gabinet masazu, mistrzostwa kuźni, mistrzostwa kuzni, zawody, trójbój siłowy, trojboj silowy, maciej baranski, maciej barański, zaneta baranska, żaneta barańska, przemek szewczyk, kuzniasylwetki@onet.pl, Prymasa 1000-lecia 1